Integritets- och personuppgiftspolicy

Denna integritets- och personuppgiftspolicy omfattar Villapool Nord AB:s behandling som utförs när du som kund, leverantör, intressent eller representant för en kund eller leverantör, köper eller nyttjar våra tjänster alternativt tillhandahåller tjänster till oss. Policyn omfattar även behandling av personuppgifter avseende besökare på Villapool Nords webbplats www.villapoolnord.se.

Genom denna policy vill vi informera om hur dina personuppgifter behandlas i din kontakt med oss. Vi värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.
 
Alla referenser i denna personuppgiftspolicy till ”vi”, ”oss” och ”vår” ska anses utgöra en referens till Villapool Nord.
 
Om du INTE godkänner denna Integritetspolicy, vill vi att du omgående meddelar oss detta via den kontaktinformation som du finner nedan. Får vi inget meddelande från dig, tolkar vi det som att du ger oss ditt godkännande av policyn och därmed samtycker till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedanstående.

Personuppgiftsansvarig

Villapool Nord AB (org.nr 559287-6402) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Våra kontaktuppgifter finns längst ned i denna policy.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

I din kontakt med oss kommer du att lämna viss information om dig till oss, till exempel när du köper våra produkter, använder våra tjänster, kontaktar vår kundservice eller skapar ett användarkonto i vår webbshop. Vi samlar aldrig in personuppgifter från dig som vi inte anser är nödvändiga för att uppnå ändamålen med behandlingen. Beroende av din interaktion med oss, kan vi komma att samla in följande typer av personuppgifter om dig:

 • Identifieringsuppgifter (namn, kundnummer, adress, telefonnummer, e-postadress)
 • Företagsrelaterade uppgifter (företagsnamn, kundnummer, organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, befattning)
 • Elektroniska identifieringsdata (IP-adresser, enhetsidentifierare, cookies)
 • Köpuppgifter (köphistorik, uppgift om produkt eller tjänst)
 • Platsdata (lokaliseringsuppgifter såsom GPS)
 • Identifieringshandlingar (personnummer, nationellt ID-kort, pass)
 • Andra uppgifter som du lämnar till oss (svar i kundundersökningar, information i korrespondens, kontakter med kundservice, deltagande i event, etc.).

 

Vi använder oss av betaltjänsten Klarna. Av dem och för deras ändamål insamlas även:

 • Kortuppgifter (kontonummer, kredit- /betalkortinformation)
 • Ekonomisk information (kreditvärdighet, ekonomisk situation).


Mer information hittar du hos Klarna och i våra köpvillkor.
 

Ändamål och laglig grund för vår behandling

Dina uppgifter samlas in för ändamålen nedan. Villapool Nord kommer inte att behandla uppgifterna på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålen eller vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

För att kunna skapa, administrera och leverera kundordrar. För att kunna fakturera och ta emot betalningar.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att skapa, administrera och, i tillämpliga fall, leverera din kundorder samt för att kunna fakturera och ta emot betalningar (inklusive för att hämta information från kreditupplysningar). Den legala grunden för behandlingen är att uppfylla det köpeavtal som vi har ingått med dig eller för att vidta åtgärder innan sådant avtal ingås. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt.
 
Vi kommer att spara dina uppgifter tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för den period därefter som krävs i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.
 
Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge vi har en affärsmässig relation till dig eller det företag du representerar.
 
Vi kan dock behöva spara uppgifter under längre tid för andra ändamål, till exempel om det visar sig att vi behöver vidta åtgärder för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kommer också behöva spara uppgifter under längre tid för att uppfylla rättsliga skyldigheter, exempelvis gällande bokföring enligt bokföringslagen.
 
För att hantera kundserviceärenden

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du kontaktar oss i ett kundserviceärende i syfte att kunna tillhandahålla dig den service som du har rätt till samt för att hjälpa dig med eventuella frågor som du har i relation till våra produkter och tjänster.
 
Den legala grunden för behandlingen bygger på vårt berättigade intresse att kunna hjälpa kunder och intressenter genom att besvara frågor som inkommer via till exempel e-post, telefon eller annan kommunikation. Vi kommer att spara dina uppgifter tills dess att kundserviceärendet har avslutats.
 
Vi kan dock behöva spara uppgifter under längre tid för andra ändamål, till exempel om det visar sig att vi behöver vidta åtgärder för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kommer också behöva spara uppgifter under längre tid för att uppfylla rättsliga skyldigheter, exempelvis gällande bokföring enligt bokföringslagen.
 
För att förbättra våra produkter och tjänster, inklusive webbplats.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att förbättra produkter och tjänster, inklusive hemsida och webbshop. Den legala grunden för behandlingen är en intresseavvägning där Villapool Nords berättigade intresse är att kunna förbättra tjänster, produkter och e-handelsplattform liksom vårt berättigade intresse att samla underlag för statistik liksom att underhålla och förbättra funktionaliteten, innehållet och säkerheten på vår webbplats.
 
Insamling av information med användning av cookies och liknande teknologier sker med stöd av ditt samtycke, med undantag för sådan användning som är strikt nödvändig för att du ska kunna använda vår webbplats på ändamålsenligt sätt. Att ej godkänna cookies kan medföra att funktionaliteten begränsas och att det kan vara svårt att genomföra vissa uppgifter.
 
Vi behandlar och sparar information om hur besökare interagerar med vår webbplats under den tid som krävs för att fullgöra kundrelationen. I samband med vårt framtagande av statistik omvandlas personuppgifter till aggregerade data (anonymiserad) i ett tidigt skede.
 
För att kunna skicka direktmarknadsföring till dig

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att ha möjligheten att skicka marknadsföring till dig, till exempel nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring.
 
Den legala grunden för behandlingen är en intresseavvägning där Villapool Nords berättigade intresse är att kunna informera kunder och potentiella kunder om sådana tjänster, produkter och utbud och erbjudanden som vi tror kan vara av intresse. Vi kommer att spara dina uppgifter tills du meddelat att du inte längre önskar motta våra utskick.

Fullgöra rättsliga förpliktelser samt tillvaratagande av rättsliga anspråk

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt till exempel lag eller annan författning som vi omfattas av eller domstols- eller myndighetsbeslut som kräver att vi behandlar uppgifter om dig.
 
Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att du eller det företag du representerar, vi själva eller berörd tredje part ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, exempelvis vid förestående eller pågående tvist.

Varifrån inhämtar vi dina personuppgifter?

Villapool Nord behandlar personuppgifter som är inhämtade direkt från dig, från det företag du representerar samt vissa personuppgifter som inhämtas via cookies.

Vår användning av Cookies

När du besöker vår webbplats kommer vi att behandla dina personuppgifter genom s.k. kakor. Om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vår webbplats. Läs mer om vår användning av kakor på www.villapoolnord.se

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Villapool Nord kommer endast att dela dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag.
 
Vi kan komma att dela dina personuppgifter till följande parter:

 • Statistiktjänster för vår webbplats.
 • IT-leverantörer som arbetar med utveckling och förvaltning för att vår webbplats och e-handel ska fungera liksom konsulter som arbetar med redovisning och bokföring så vi kan fullgöra våra lagenliga plikter.
 • Logistikföretag och speditörer som hjälper oss med varutransporter så vi kan leverera våra produkter och tjänster till dig
 • Försäkringsgivare som erbjuder försäkringar för vissa av våra produkter och tjänster.
 • Leverantörer av betalningslösningar samt kreditvärderingsinstitut, kreditupplysningsföretag eller banker som ser till att du kan genomföra betalningar och erbjuder dig olika finansieringslösningar samt som förser oss med underlag för att vi ska kunna säkerställa din betalningsförmåga.
 • Tjänsteleverantörer inom reskontra och inkassoverksamhet som säkerställer att vi får betalt för levererade produkter och tjänster.
 • Myndigheter, i förekommande fall, till exempel Polisen eller Skatteverket.
 
Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi, våra leverantörer samt våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från Europeiska kommissionen om att tredjelandet i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser, som säkerställer att dina rättigheter skyddas.
 
Om du har frågor angående vår överföring av personuppgifter till tredje land kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna längst ner i denna policy.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi på Villapool Nord är måna om att skydda dina personuppgifter. Vi, samt i förekommande fall tredje parter, har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system.
 
Endast ett fåtal av våra anställda och samarbetspartners har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifter lagras och det krävs lösenord och användarnamn för att logga in i dessa system.

Vilka rättigheter har du?

Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har enligt europeisk dataskyddslagstiftning. Det kostar dig inget att utöva dessa rättigheter och du kan utöva dem genom att kontakta oss (se kontaktinformation i slutet av denna personuppgiftspolicy). Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående dina rättigheter.
 
Vänligen notera att Villapool Nord alltid kommer att göra en bedömning av en begäran om att utöva en rättighet för att avgöra om begäran är befogad.
 
Enligt dataskyddsförordningen har du generellt sett följande rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter:

 • Du har rätt till tillgång till information angående behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att rätta/korrigera felaktiga personuppgifter.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre krävs för att uppfylla ändamålet för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på Villapool Nords berättigade intresse. Om du invänder måste vi visa att vi har ett tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Rätt att återkalla ditt samtycke. Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. En återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som skett baserat på samtycket innan detta återkallades.
 • Rätt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter har du rätt att motta de personuppgifter som rör dig för att överföra dessa till en annan tjänsteleverantör om behandling av personuppgifterna baseras på ditt samtycke eller fullgörandet av ett avtal.

 

Observera att det kan finnas associerade villkor och begränsningar i förhållande till ovanstående rättigheter.
 
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Eventuella ändringar av integritetspolicyn

Villapool Nord förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Integritetspolicy utan föregående information.

Hur kan du kontakta oss?

Du kan komma i kontakt med oss på följande sätt:

Postadress: Avanäsheden 1 (Byggnad 21), 922 91 Vindeln
Telefonnummer: 070-285 06 07
E-postadress: info@villapoolnord.se